Bakgrund, syfte och målgrupp

Bakgrund: yoga och rehabiliterande träning

Yoga är en fysisk träningsform, såväl som ett knippe filosofiska system. Huvudsyftet, skulle kunna beskrivas som, är att stärka människan. 

I den fysiska delen av yoga handlar kroppspositionerna om att utöka eller bibehålla rörlighet, styrka och balans. Dessutom jobbar man med andningstekniker som kan ha flera positiva effekter på vårt välbefinnande.

I den filosofiska biten handlar det i mångt och mycket om att medvetandegöra tankemönster, få en större närvaro i nuet samt att hitta stärkande attityder för att hantera livets växlingar.

Läs mer om olika typer av yoga här.

Rehabilitering definieras enligt Rehabiliteringsutredningen (Soc.Dept) som “ett samlingsbegrepp för en mängd olika åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art för att hjälpa sjuka och skadade till bästa möjliga funktionsförmåga för ett normalt liv”.

I Rehabiliteringsrådets delbetänkande (SOU 2010:58) beskrivs arbetsinriktad rehabilitering som “åtgärder inriktade mot återgång i arbete, vilket involverar arbetsgivare och/eller arbetstagare”.

WHO World Health Organisation (2001) definierar rehabilitering som “användning av alla till buds stående medel för att minska effekten av begränsande och handikappande tillstånd och göra det möjligt för människor med funktionshinder att uppnå optimal social integration.”

Idag erbjuds rehabträning av framför allt sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer. I den mån dessa terapeuter använder sig av yoga som rehab träning, sker det utifrån terapeutens bakgrund och intresse.

Där önskar vi kunna öka kunskapen och underlätta arbetet genom att erbjuda rehabiliterande yoga utifrån ett väl utarbetat och gediget framtaget system. Dessutom önskar vi kunna öka yogalärares kunskaper till att kunna hålla i rehabiliterande yogaklasser och individuella lektioner.

Efterfrågan

Yogan som träningsform har växt enormt under dom senaste 10 åren och är en efterfrågad träningsform såväl på gym som på träningsanläggningar. Dessutom har antalet yogastudior ökat. Fler söker sig till yogaträning, som upplevs som positiv för det allmänna välbefinnandet, minskad upplevd smärta samt ökad funktionsförmåga i vardagen.

Dock är den yogan som presenteras i dessa sammanhang många gånger för fysiskt utmanande för människor med fysisk funktionsnedsättning.

Inom sjukvården finns idag Medicinsk yoga (Mediyoga), där huvudfokus sker på verksamma andnings- och avslappningstekniker samt asanor. Positiva effekter har visats för bla. patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Läs mer om Mediyoga här.

I rehabyoga ligger fokus i första hand på att med fysiska övningar, synkroniserat med andning och mindfulness stärka stöd- och rörelseapparaten och på så sätt möjliggöra för patienten att muskulärt bygga upp kroppen efter/under ett sjukdomstillstånd.

Grundidén med rehabyoga är att öppna upp för möjligheten för flera att kunna utöva yoga som en del av en rehabiliteringsprocess eller som ett verktyg för att få fysisk aktivitet i sin vardag. Målet är att kunna bidra till att patienten kan återgå till sitt ordinarie jobb efter ett långvarigt sjukdomstillstånd eller bättre klara av vardagen med ett kroniskt tillstånd. Rehabyogan vänder sig också till personer som i allmänhet önskar att bibehålla eller få större rörlighet, styrka och balans.

Syfte

Nordiska yogainstitutet har samlat en utvecklingsgrupp som består av sjukgymnaster, läkare, naprapater, onkolog sjuksköterska samt internationellt etablerade yogalärare (se fullständig presentation av teamet här) som har många års erfarenhet av klient/patientarbete samt att jobba med yoga utifrån ett biomekaniskt perspektiv.

Vår övertygelse är att yogan med sina omfattande och mångfasetterade perspektiv på människan har synnerligen mycket att erbjuda inom ett rehabiliterande arbete. Och vi har utifrån det utarbetat ett rehab-yogasystem, där fokus i första hand ligger på stöd- och rörelseapparaten, i andra hand på andningstekniker och mental träning.

Vårt syfte med rehabyoga är:

– att med en fysiskt fokuserad yogaform ge ytterligare ett verktyg i rehabiliteringsprocessen.
– att introducera ny kunskap och ett nytt synsätt, där rörelseapparaten är i samklang med andning, mental träning, avslappningsövningar och med rötterna i yogafilosofin.
– att bidra med ett färdigt utarbetat system, där alla terapeuter har en likartad metod att utgå från, något som kan underlätta för kommande forskning kring yoga i rehabiliterande syfte, främst gällande stöd- och rörelseapparaten. 

Målgrupper allmänt:

Personer som behöver rehabiliteras/hitta tillbaka till kroppen och andningen:

– efter trauma/skada
– efter operation/sjukdom
– under pågående behandling för att få förhöjd livskvalitet
– för att få förhöjd livskvalitet med kroniska sjukdomar
– för att kunna ändra negativa levnadsvanor
– för att bibehålla balans, styrka och smidighet

Tänkbara målgrupper specifikt:

– Utmattningssyndrom
– Problem relaterade till dysfunktion i ryggraden
– Trauma/ idrottsskador
– Inflammatorisk ledsjukdom (som reumatoid artrit och pelvospondylit)
– Geriatriska klienter/problem relaterat till åldrande
– Neurologiska sjukdomar (som MS, stroke och Parkinsson)
– Förhöjd livskvalitet hos cancerpatienter som fått påverkan på stöd- och rörelseapparaten.

 

Kontakta oss vid ytterligare frågor eller anmälan.