Om rehab/prehabyoga

Själva viryarehabyogaflödet är uppbyggt så att du lär dig sekvenser, som du sedan själv bestämmer hur ska använda utifrån vad som passar för din grupp/elev. Du lär dig vilka positioner som kan vara till hjälp och är stärkande för olika symptom, medan vilka asanor som bör undvikas för olika diagnoser.

Flödet är uppbyggt på viryans metod och kan utföras stående, mot vägg eller på stol. Förutom att vi tar hjälp från stolar, jobbar vi med klossar, bolster, filtar och band. Och vi tittar på vilka alternativa prylar som man kan använda sig av i brist på utrustning.

Med hjälp av yogans tekniker kan vi stärka den fysiska kroppen, såväl som det mentala välbefinnandet. Tanken med utbildningen i Viryayoga Rehab är att du efter certifiering tryggt ska kunna guida elever eller patienter i Viryayoga, i grupp eller individuellt, dels för de utan specifika behov och dels i ett rehabiliterande syfte. Fokus är att med hälsosam rörelselära stärka stöd- och rörelseapparaten samt att med mindfulness och affirmerande yogafilosofiska teman stärka sinnet för en livsbejakande förändring.

Utbildningsmål:
Efter avslutad utbildning skall du få med dig följande:

– Repetition av Viryayogans biomekanik.

– Praktisk anatomi och fysiologi kopplat till rehab.

– Praktisk anatomi och fysiologi kopplat till rehab.

– Du kan hålla i en Viryayoga Rehabklassmeden tydlig kommunikation, hälsosam biomekanik och mindfulness/stärkande filosofiskt tema för en grupp patienter/elever och kunna hjälpa var och en av individerna utifrån deras förmåga.

– Du har en uppfattning om vilka olika typer av symptom som patienter har vid: utmattningssyndrom, cancer, inflammatorisk ledsjukdom, problem relaterade till dysfunktion i ryggraden, trauma/ idrottsskador, problem relaterat till åldrande, neurologiska sjukdomar och stroke.

– Du har en uppfattning om hur man kan jobba med ovan nämnda symptom/fysiska funktionsnedsättningar, för att förbättra den fysiska funktionsförmågan utifrån elevens/patientens behov och förmåga.

– Du har verktyg i att leda en individuell Viryayoga Rehablektion med enskild patient/elev och kunna ge ett skräddarsytt yogaprogram för denne.

– Du kan undervisa i olika typer andningsövningar utifrån fysiska fokus

Kursinnehåll rehab/prehabutbildningar
Observera att de olika utbildningarna innehåller dessutom fler och olika moment. Titta under respektive utbildning för delatjer.

➢ Att undervisa olika typer av rehabyogaklass
➢ Yoga och forskning
➢ Fysiologi
➢ Filosofi kopplat till rehab
➢ Förkroppsligande mindfullness i stillhet och i rörelse.
➢ Problem relaterade till dysfunktion i ryggraden
➢ Neurologiska sjukdomar
➢ Trauma/idrottsskador
➢ Inflammatorisk ledsjukdom
➢ Nervsystemet & stroke
➢ Utmattningssyndrom och depression
➢ Projektarbete med egen grupp
➢ Handledning, diskussion och analys med fysioterapeut och viryalärare Nanny-Maja Anderback

Bakgrund: yoga och rehabiliterande träning

Yoga är en fysisk träningsform, såväl som ett knippe filosofiska system. Huvudsyftet, skulle kunna beskrivas som, är att stärka människan.

I den fysiska delen av yoga handlar kroppspositionerna om att utöka eller bibehålla rörlighet, styrka och balans. Dessutom jobbar man med andningstekniker som kan ha flera positiva effekter på vårt välbefinnande.

I den filosofiska biten handlar det i mångt och mycket om att medvetandegöra tankemönster, få en större närvaro i nuet samt att hitta stärkande attityder för att hantera livets växlingar.

Rehabilitering definieras enligt Rehabiliteringsutredningen (Soc.Dept) som “ett samlingsbegrepp för en mängd olika åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art för att hjälpa sjuka och skadade till bästa möjliga funktionsförmåga för ett normalt liv”.

I Rehabiliteringsrådets delbetänkande (SOU 2010:58) beskrivs arbetsinriktad rehabilitering som “åtgärder inriktade mot återgång i arbete, vilket involverar arbetsgivare och/eller arbetstagare”.

WHO World Health Organisation (2001) definierar rehabilitering som “användning av alla till buds stående medel för att minska effekten av begränsande och handikappande tillstånd och göra det möjligt för människor med funktionshinder att uppnå optimal social integration.”

Idag erbjuds rehabträning av framför allt sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer. I den mån dessa terapeuter använder sig av yoga som rehab träning, sker det utifrån terapeutens bakgrund och intresse.

Där önskar vi kunna öka kunskapen och underlätta arbetet genom att erbjuda rehabiliterande yoga utifrån ett väl utarbetat och gediget framtaget system. Dessutom önskar vi kunna öka yogalärares kunskaper till att kunna hålla i rehabiliterande yogaklasser och individuella lektioner.

Efterfrågan

Yogan som träningsform har växt enormt under dom senaste 10 åren och är en efterfrågad träningsform såväl på gym som på träningsanläggningar. Dessutom har antalet yogastudior ökat. Fler söker sig till yogaträning, som upplevs som positiv för det allmänna välbefinnandet, minskad upplevd smärta samt ökad funktionsförmåga i vardagen.

Dock är den yogan som presenteras i dessa sammanhang många gånger för fysiskt utmanande för människor med fysisk funktionsnedsättning.

Inom sjukvården finns idag Medicinsk yoga (Mediyoga), där huvudfokus sker på verksamma andnings- och avslappningstekniker samt asanor. Positiva effekter har visats för bla. patienter med hjärt- och kärlsjukdomar.

Grundidén med rehabyoga är att öppna upp för möjligheten för flera att kunna utöva yoga som en del av en rehabiliteringsprocess eller som ett verktyg för att få fysisk aktivitet i sin vardag. Fokus i rehabyogan ligger därför i första hand på att med fysiska övningar, synkroniserat med andning och mindfulness stärka stöd- och rörelseapparaten och på så sätt möjliggöra för patienten att aktivt bygga upp kroppen efter/under ett sjukdomstillstånd. Rehabyogan vänder sig också till personer som i allmänhet önskar att bibehålla eller få större rörlighet, styrka och balans.

Syfte:

Nordiska yogainstitutet har samlat en utvecklingsgrupp som består av sjukgymnaster, läkare, naprapater, onkolog sjuksköterska samt internationellt etablerade yogalärare (se fullständig presentation av teamet här) som har många års erfarenhet av klient/patientarbete samt att jobba med yoga utifrån ett biomekaniskt perspektiv.

Vår övertygelse är att yogan med sina omfattande och mångfasetterade perspektiv på människan har synnerligen mycket att erbjuda inom ett rehabiliterande arbete. Och vi har utifrån det utarbetat ett rehab-yogasystem, där fokus i första hand ligger på stöd- och rörelseapparaten, i andra hand på andningstekniker och mental träning.

 

Vårt syfte med rehabyoga är:

– att med en fysiskt fokuserad yogaform ge ytterligare ett verktyg i rehabiliteringsprocessen.

– att introducera ny kunskap och ett nytt synsätt, där rörelseapparaten är i samklang med andning, mental träning, avslappningsövningar och med rötterna i yogafilosofin.

– att bidra med ett färdigt utarbetat system, där alla terapeuter har en likartad metod att utgå från, något som kan underlätta för kommande forskning kring yoga i rehabiliterande syfte, främst gällande stöd- och rörelseapparaten.

 

Målgrupper allmänt:

Personer som är i behov av rehabilitering och/eller vill hitta tillbaka till kroppen och andningen:

– efter trauma/skada

– efter operation/sjukdom

– under pågående behandling för att få förhöjd livskvalitet

– för att få förhöjd livskvalitet med kroniska sjukdomar

– för att kunna ändra negativa levnadsvanor

– för att bibehålla balans, styrka och smidighet

 

Tänkbara målgrupper specifikt:

– Utmattningssyndrom

– Problem relaterade till dysfunktion i ryggraden

– Trauma/ idrottsskador

– Inflammatorisk ledsjukdom (som reumatoid artrit och pelvospondylit)

– Geriatriska klienter/problem relaterat till åldrande

– Neurologiska sjukdomar (som MS, stroke och Parkinsson)

– Förhöjd livskvalitet hos cancerpatienter som fått påverkan på stöd- och rörelseapparaten.